ArcSoft WebCam Companion 4

ArcSoft WebCam Companion 4

ArcSoft - Shareware - ra khỏi 18 phiếu
<p><strong>Capture HD and 3D images or videos </strong><br /> with your webcam<br /> ArcSoft WebCam Companion® 4 offers a broad range of applications designed and optimized to record a video or take a special photo, letting you get the most out of any webcam. Now, HD and 3D mode are supported.</p> <p><strong>Easy-to-use and smart photo/video editing tools</strong><br /> WebCam Companion 4 not only captures video clips and snapshots, but also adjusts and enhances them with easy-to-use and intuitive tools, such as brightness, contrast and sharpness controls, flip, resize or crop photos, dynamic lighting and de-noise.</p> <p><strong>Smoothest high definition video ever</strong><br /> Everyone loves the quality of high definition videos. With multi-core CPU and GPU optimization, there?s only smooth playback when using WebCam Companion 4.</p> <p><strong>Masque your photos</strong><br /> Merge your face into another character with our morphing tool and snap a photo. Preview your pictures with the picture-in-picture feature, fit in or portrait view, zoom in/out, and flip tools. Create a template by loading any picture and editing them with a variety of tools.<br /> </p>

Tổng quan

ArcSoft WebCam Companion là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi ArcSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 34.463 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ArcSoft WebCam Companion là 4, phát hành vào ngày 16/01/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

ArcSoft WebCam Companion đã yêu cầu một trong Windows XP/Vista/7/8 hệ điều hành để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Người sử dụng của ArcSoft WebCam Companion đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.

Viết nhận xét cho ArcSoft WebCam Companion!

Videos

Scrobbles [?]

  • 34.463 cài đặt scrobbled bởi UpdateStar tháng vừa rồi.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.
Mua ngay
UpdateStar
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.